Očistcové bratrstvo

Pomoc duším v očistci – křesťanská povinnost, která zároveň přináší nemalé výhody

Svatý Alfons

Sv. Alfons Maria de Liguori píše:

Křesťanská láska nám přikazuje pomáhat bližním, kteří pomoc potřebují. Kdo však ze všech našich bližních potřebuje pomoci tak naléhavě jako duše v očistci? Jsou neustále v ohni, který pálí víc než jakýkoliv oheň pozemský. Jsou zbaveni patření na Boha, což je trápení mnohem nesnesitelnější než všechny ostatní bolesti. Uvažme, že mezi těmito trpícími jsou naši rodiče, sourozenci nebo příbuzní a přátelé, a že se na nás obracejí, abychom jim pomohli. Připomeňme si dále, že jsouce ve stavu dlužníků za své hříchy, nemohou si ulevit sami. Tato myšlenka by nás měla pudit, abychom jim pomáhali podle svých nejlepších schopností. Tím získáme i velké zásluhy pro sebe. A na oplátku za naši pomoc neopomenou nám vyprosit u Boha mnoho milostí, ale zvláště milost věčného života. Mám za jisté, že když duše z očistce zásluhou nějakého křesťana vysvobozená přijde do nebe, nebude se rozpakovat říci Bohu: „Pane, nedopusť, aby byla zatracena osoba, která mne osvobodila z očistcového žaláře a přivedla mne k radosti Tvé slávy dřív, než jsem si zasloužila. …“

Potřeba dnes zvláště naléhavá

Křesťané se za duše v očistci modlí od nejranějších dob Církve. V raném středověku začínají za účelem účinnější pomoci duším zemřelých vznikat očistcová bratrstva. V moderní době rozšířená a zakořeněná bludná teorie o všeobecné spáse, mylné pojetí Božího milosrdenství a celková protestantisace způsobily, že na duše trpící v očistci pamatuje stále méně křesťanů. O to naléhavější je dnes potřeba obnovení očistcového bratrstva. Není známo, že by nějaké v naší zemi ještě působilo.

Jak Očistcové bratrstvo pomůže duším v očistci?

Členství v Očistcovém bratrstvu lze rozdělit na aktivní a pasivní.

Aktivní členové jsou ti, kdo se sami rozhodnou k vstoupit do bratrstva. Aktivní členové mohou do bratrstva včlenit i další osoby, na nichž jim záleží, živé i mrtvé. Osoby včleněné z iniciativy aktivních členů jsou pasivní členové. Za všechny členy očistcového bratrstva, aktivní i pasivní, živé i zemřelé, bude pravidelně sloužena tradiční mše svatá. Sv. Řehoř Veliký píše: „Mše svatá je jediná oběť, která způsobuje, že duše ihned vycházejí z očistce.“

Každý aktivní člen se nadto zavazuje pomodlit se 3× denně za zemřelé členy bratrstva modlitbu
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.“
nebo česky
Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočívají v pokoji. Amen.
Členové jsou vyzýváni aby na duše v očistci pamatovali i nad rámec tohoto závazku, který neváže pod hříchem, ale je podmínkou získání odpustků. Zvláště doporučená je modlitba žalmů De profundis (129) a Miserere (50).

Jak často budou mše svaté za členy Očistcového bratrstva slouženy?

Nyní jsou mše svaté slouženy minimálně jednou týdně. Cílem je sloužit mše svaté za členy Očistcového bratrstva každý den, což bude možné, jakmile se připojí více kněží.

Několikrát ročně je navíc za zemřelé členy slouženo Requiem.

Pro představu, v letech 2019–2022 byly za členy OB slouženy mše svaté 2× až 4× týdně.

Členství v Očistcovém bratrstvu

Členství může být jednoroční nebo trvalé. Jednoroční členství znamená, že bude za dotyčné sloužena Mše sv. pravidelně* po dobu jednoho roku. Trvalé členství znamená, že za dotyčné bude sloužena Mše sv. každý den až do konce časů (nebo tak dlouho, dokud si bude Pán Bůh přát existenci Očistcového bratrstva a ponechá v něm alespoň několik kněží).

Formy členství: individuální a rodinné

Členem se může stát jak jednotlivec, tak celá rodina.

Individuální členství se vztahuje jen na jednu osobu. Členem se tedy stáváte pouze vy a nikdo jiný. Doporučená výše příspěvku za jednoroční individuální členství je 400 Kč. Jednoroční členství lze obnovit. Po devíti obnoveních (nebo dříve, jakmile úhrnná výše příspěvků dosáhne 4 000 Kč) se členství stává trvalým, není nutné je nadále obnovovat a trvá i po smrti.

Rodinné členství je určené zejména rodinám a žádají o něj většinou manželé. Vztahuje se totiž na více osob z jedné rodiny. (Pozor nevztahuje se na všechny členy rodiny či všechny předky).
Jedno rodinné členství zahrnuje:

  • manžela a jeho rodiče
  • manželku a její rodiče
  • děti zmíněných manželů
  • manžely/manželky těchto dětí

Nikdo jiný není v rodinném členství zahrnut.

Doporučená výše příspěvku za jednoroční rodinné členství je 1 000 Kč.

Každý člen bratrstva může ke svému individuálnímu nebo rodinnému členství připojit další osoby a to formou pasivního členství (například živé či zesnulé prarodiče, sourozence, známé a přátele, duchovní osoby ap.).

Pasivní členství dalších osob

Další osoby (živé či zesnulé), na kterých nám záleží a byli bychom rádi, aby za ně byla pravidelně sloužena mše svatá, můžeme připojit formou pasivního členství. To znamená, že každý, kdo má rodinné nebo individuální členství, může přihlásit ještě další osoby. Tito pasivní členové samozřejmě na sebe neberou závazek modlitby za zesnulé členy 3x denně, je však za ně sloužena mše svatá. Také v tomto případě je doporučená výše členského příspěvku 400 Kč za každého pasivního člena a rok.

Pro svá vnoučata můžete požádat o speciální členství. V současném bezbožném světě mnoho prarodičů trpí odpadem svých vnoučat od víry a rádi by za ně nechali sloužit mše svaté, ale nemohou si dovolit individuální členství pro každé vnouče. Proto je možné přihlásit všechna vnoučata jako pasivní členy najednou. Doporučená výše příspěvku je v tomto případě 750 Kč/rok za všechna vnoučata. Pokud máte vnouče jen jedno, připojte ho raději formou pasivního člena (dopor. přísp. 400 Kč/rok).

Přihláška do OB

Co se děje s příspěvky?

Polovina příspěvků členů Očistcového bratrstva je průběžně věnována jako stipendium kněžím, kteří slouží Mše sv. za členy Očistcového bratrstva.

Druhá polovina je uložena do fondu očistcového bratrstva. Z tohoto fondu budou podporováni kněží, kteří se dostanou do existenčních nesnází kvůli své věrnosti katolické víře či tradiční Mši svaté.

Shrnutí nejvýznamnějších výhod členství v Očistcovém bratrstvu

  • minimálně každý den bude za živé i zemřelé členy sloužena tradiční mše sv. (toto bude platit, až se k OB přidá dostatek kněží, do té doby bude mše sv. sloužena minimálně každý týden)
  • po smrti člena bude za něho a ostatní členy zemřelé v daném měsíci sloužena zádušní mše sv. (requiem)
  • za zemřelé členy se navíc živí členové každý den modlí
  • z členských příspěvků jsou podporováni kněží sloužící tradiční Mši svatou

Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budem umírat.

Přihláška do OB